ipiresies_background_3.jpg

Υπηρεσίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

Ιδιωτικά

Το τεχνικό γραφείο «Combo Engineering Associates» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας για διάφορα κτιριακά έργα όπως:

 • Αστικές και εξοχικές μονοκατοικίες, πολυώροφα κτίρια και συγκροτήματα κατοικιών
 • Κτίρια γραφείων
 • Πολυκαταστήματα
 • Εμπορικές αποθήκες (logistics)
 • Εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα
 • Ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα
 • Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια
 • Υπεραγορές, supermarkets
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων, Πλυντήρια – Λιπαντήρια.
 • Συνεργεία, αντιπροσωπείες – εκθέσεις αυτοκινήτων, Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
 • Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης - parking
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία κλπ)
 • Κλινικές, Ιατρεία
 • Φροντιστήρια
 • Εκπαιδευτήρια – Κολλέγια
 • Τράπεζες
 • Θέατρα, Κινηματογράφοι
 • Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
 • Ιχθυοτροφεία, Μονάδες πάχυνσης Πέστροφας, Μυδοκαλλιέργειες κλπ

Δημόσια

Το τεχνικό γραφείο «Combo Engineering Associates» αναλαμβάνει την εκπόνηση Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών μελετών Δημοσίων έργων (διατίθεται μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις αντίστοιχες κατηγορίες).

ΜΕΛΕΤΗ

Κατά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως π.χ.

 • Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ).
 • Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων.
 • Κανονισμός Προσβασιμότητας ΑμΕΑ.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων εξ οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων.
 • Οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα.
 • Οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως.
 • Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός.
 • Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας.
 • Αερίων Καυσίμων.
 • ΤΟΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από ελληνικούς κανονισμούς χρησιμοποιούνται διεθνείς παραδεκτοί ξένοι κανονισμοί με την έγκριση της αρμοδίας αρχής.

 • Εκπόνηση Τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοπέδων και αγροτεμαχίων, με απεικόνιση των υπαρχόντων κατασκευών.
 • Μελέτη αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Οριοθέτηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων.
 • Την ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87).
 • Τη χάραξη ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτήτες.
 • Διορθώσεις πράξεων εφαρμογής.
 • Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας.
 • Καθορισμός λατομικών χώρων.

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Στην αρχιτεκτονική μελέτη διαμορφώνεται η μορφή του κτιρίου και περιλαμβάνει τόσο την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων, όσο και την εξωτερική όψη του κτιρίου. Δίνεται βάση στην αισθητική εναρμόνισή του με το εξωτερικό περιβάλλον και στη σωστή χωροθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, με σκοπό τον καλύτερο προσανατολισμό. Η εν λόγω μελέτη διαφοροποιείται ως προς το περιεχόμενό της, ανάλογα το είδος του έργου, δηλαδή εάν αφορά ανέγερση, προσθήκη κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος, αλλαγή χρήσης, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων και νομιμοποίηση υφιστάμενου κτίσματος ή συνδυασμός όλων των παραπάνω.

Ειδικότερα, το «πακέτο» της αρχιτεκτονικής μελέτης περιλαμβάνει:

 • Διάγραμμα Δόμησης (Διάγραμμα Κάλυψης)
 • Διάγραμμα Ακαλύπτου
 • Κατόψεις όλων των επιπέδων και στέγης
 • Τομές (κατά μήκος και κατά πλάτος)
 • Όψεις (πρόσοψη, πίσω όψη και πλάγιες όψεις)
 • Τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής.
 • Πίνακα επιμετρήσεων στοιχείων δόμησης.
 • Τεχνική – αιτιολογική έκθεση.

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής - από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλική ή σύμμεικτη - που συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου. Η στατική μελέτη, δηλαδή, περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης. Η εν λόγω μελέτη διαφοροποιείται ως προς το περιεχόμενό της, ανάλογα το είδος του έργου, δηλαδή εάν αφορά ανέγερση, προσθήκη κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος, αλλαγή χρήσης, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων και νομιμοποίηση υφιστάμενου κτίσματος ή συνδυασμός όλων των παραπάνω.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αφορούν κτιριακές εφαρμογές κάθε είδους και πολυπλοκότητας και περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή απόδοση) ή Θερμομόνωσης κτιρίων.
 • Μελέτη Εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού.
 • Μελέτη Εγκαταστάσεων καύσιμου φυσικού αέριου.
 • Μελέτη Εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης.
 • Μελέτη Ανυψωτικών συστημάτων.
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
 • Μελέτες Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Οι οικονομοτεχνικές μελέτες εξετάζουν τη σκοπιμότητα της επένδυσης, τόσο από εμπορικής πλευράς, διερευνώντας δηλαδή την εμπορική προοπτική των προϊόντων της επένδυσης, όσο και οικονομικής, εκτιμώντας τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη. Ενώ θα χρησιμοποιηθούν σε δεύτερη φάση στις επαφές με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

Ενδεικτικά ερευνώνται τα κάτωθι:

 • Χαρακτηριστικά και μέγεθος αγοράς - Ανταγωνισμός - Τάσεις
 • Ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου - Κόστος επένδυσης και χρηματοδοτικό σχήμα
 • Προβλεπόμενα Έσοδα - Έξοδα
 • Προβλεπόμενοι ισολογισμοί
 • Ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων (sensitivity analysis) - Νεκρό σημείο λειτουργίας (break-even point)
 • Αξιολόγηση της επένδυσης

Οι περιβαλλοντικές μελέτες περιλαμβάνουν αναλυτικά:

 • Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χορήγηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης για νέα έργα και δραστηριότητες κάθε κλίμακας.
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων κάθε κλίμακας και μεγέθους.
 • Μελέτες Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων για τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης Λυμάτων και Αποβλήτων.
 • Μελέτες Οργάνωσης και Λειτουργίας για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης).
 • Μελέτες για τη χορήγηση Αδειών Χρήσης Νερού για γεωτρήσεις

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το τεχνικό γραφείο «Combo Engineering Associates» αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες προεγκρίσεις ετοιμάζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – μελέτες – σχέδια για τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες:

 1. Βεβαίωση χρήσης γης
 2. Άδεια εγκατάστασης
 3. Άδεια ίδρυσης
 4. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)
 5. Έγκριση Σ.Α.
 6. Έγκριση ΣΥΠΟΘΑ
 7. Έγκριση υποσταθμού ΔΕΗ
 8. Κυκλοφοριακή Σύνδεση
 9. Έγκριση Αρχαιολογίας
 10. Εγκρίσεις άλλων φορέων, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και την περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί
  Στη συνέχεια να υποβάλει τον φάκελο για την Έγκριση Δόμησης και τέλος να εκδώσει την Άδεια Δόμησης για την οποία απαιτούνται:
 11. Έγκριση δόμησης
 12. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
 13. Αρχιτεκτονική μελέτη
 14. Στατική μελέτη
 15. Πυροπροστασία (παθητική και ενεργητική)
 16. Εδαφοτεχνική μελέτη
 17. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού
 18. Συμβολαιογραφική δήλωση χώρων στάθμευσης
 19. Αποδεικτικά αμοιβών εμπλεκόμενων μηχανικών, εισφορών, κλπ
 20. Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 21. Ενεργειακή μελέτη
 22. Μελέτη προσβασιμότητας
 23. ΣΑΥ & ΦΑΥ

Ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει:

 • Θεώρηση άδειας δόμησης (ΥΔΟΜ)
 • Θεώρηση ΣΑΥ & ΦΑΥ από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας
 • Πινακίδα έργου
 • Εργοταξιακές παροχές ύδρευσης & ηλεκτρισμού

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι το γραφείο αναλαμβάνει:

 • Την πλήρη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 • Την εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακής σύνδεσης του ακινήτου με τα οδικά δίκτυα.
 • Τη διαδικασία χορήγησης των απαιτούμενων εγκρίσεων όπως παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης, βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4495/17

Η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών γίνεται με την ένταξή τους στην ρύθμιση του Ν.4495/2017 « Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 167/Α/3-11-17 και αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και αναστολή κατεδάφισης για χρονικό διάστημα 30 ετών.

Βάσει του νόμου αυτού, λοιπόν, δίδεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο. Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν σχεδόν οι περισσότερες περιπτώσεις ακινήτων (χωρίς οικοδομική άδεια, με υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, αλλά και τα κτίρια που έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση κλπ ).

Προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στην εν λόγω διάταξη, είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός τους μέχρι και 28/07/2011 και να μην βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών (χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.), σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών ,σε δημόσιο κτήμα, σε ρέμα. Με την υπαγωγή στην ρύθμιση περί αυθαιρέτων, όχι μόνο επιτυγχάνεται η τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων αλλά και υπό προϋποθέσεις είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης, χωρίς πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, όταν η αυθαίρετη κατασκευή είναι σύννομη.

Το γραφείο «Combo Engineering Associates», αναλαμβάνει τη διαδικασία υπαγωγής του ακινήτου σας στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4495/17 για τα αυθαίρετα κτίσματα. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Η Α’ Φάση περιλαμβάνει την συλλογή στοιχείων, την επεξεργασία και διεκπεραίωση. Περιλαμβάνεται, επίσης, επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο για την διαπίστωση των παραβάσεων και την αρχιτεκτονική αποτύπωση, η επίσκεψη στην αρμόδια Πολεοδομία όπου υπάγεται το ακίνητο και η εξασφάλιση αντιγράφων της οικοδομικής άδειας του ακινήτου με συνημμένα αρχιτεκτονικά σχέδια επικυρωμένα από την Πολεοδομία, εύρεση τιμής ζώνης του ακινήτου βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, υπολογισμοί αυθαιρεσιών για συμπλήρωση των φύλλων καταγραφής με τα στοιχεία που θα προκύψουν από την σύγκριση της κατάστασης του ακινήτου βάσει της οικοδομικής αδείας και της υφιστάμενης κατάστασης η οποία θα προκύπτει από αποτύπωση.

Εν συνεχεία, η Β’ Φάση περιλαμβάνει την επεξεργασία, την πιθανή διόρθωση των υποβαλλόμενων στην Α’ φάση στοιχείων, την παρακολούθηση και την διεκπεραίωση της ρύθμισης από τον μηχανικό ειδικότητας, ο οποίος καλείται να συντάξει τεχνική έκθεση που θα πιστοποιεί ότι η στατική δομή κρίνεται επαρκής για την χρήση βάσει κανονισμών και κείμενων διατάξεων, ενώ υποβάλλεται συμπληρωμένο το Δελτίο Ελέγχου, βάσει απαιτήσεων του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας (ΟΑΣΠ). Παράλληλα, θα απαιτείται έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατόπιν αυτοψίας και επεξεργασίας των στοιχείων καθώς και σύνταξη της απαιτούμενης τεχνικής έκθεσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της αυθαίρετης κατασκευής από μηχανικό ειδικότητας (εκτός κατοικίας που δεν απαιτείται).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΕΑ – «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εκτός από την ενεργειακή ταξινόμηση, περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και ισχύει για δέκα (10) χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Το γραφείο «Combo Engineering Associates», αναλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις τόσο για την έκδοση του απαιτούμενου πλέον ενεργειακού πιστοποιητικού αλλά και για την υπαγωγή του ιδιοκτήτη στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Ήδη από την 1η.1.2021 ενεργοποιήθηκε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, οπότε η καταχώριση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και της Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησία θα είναι υποχρεωτική. Με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, από την 1η.2.2021 τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017.

Στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 334/29.01.2021) περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, ο χρόνος ενημέρωσης των στοιχείων, η μορφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εντύπων της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και του Πιστοποιητικού Πληρότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ, παράγραφο 1, οι βεβαιώσεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας έως και 31.1.2021, δύναται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τη λήξη τους, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου /Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 118 του Ν. 4819 (ΦΕΚ A’ 129/23.07.2021), ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.

Υποχρέωση για εισαγωγή στον θεσμό έχουν:

(α) τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες,

(β) τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, βάσει του ν.4495/2017, τα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι:

α. Κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ και κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών

β. Κτίρια συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων), συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκών, μουσείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σταθμών μετεπιβίβασης ΜΜΜ

γ. Πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία ή πλυντήρια αυτοκινήτων

δ. Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

ε. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

στ. Νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας, βρεφοκομεία, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με αναπηρία

ζ. Καταστήματα κράτησης και ειδικά καταστήματα κράτησης νέων

Κατηγορία II:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης.

Για τα κτίρια της Κατηγορίας Ι, υπάρχει περιθώριο 5 ετών για την καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας II, η υποβολή γίνεται κατά τη μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο.

Τονίζεται ότι για τα ακίνητα που ρυθμίστηκαν με τους νόμους περί αυθαιρέτων (Ν3843/10, Ν4014/11, Ν4178/13, Ν4495/17), η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική για την περαίωση της διαδικασίας.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το γραφείο «Combo Engineering Associates», στο πλαίσιο της γενικής επίβλεψης του έργου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, ορίζει τις αυτοψίες που απαιτούνται από τις Υπηρεσίες Δόμησης και φροντίζει για την ομαλή εξέλιξη του έργου. Είναι προφανές ότι δίνεται τεράστια έμφαση στην ποιότητα των μελετών, αφού κύριος υπεύθυνος του έργου στην κατασκευή είναι ο μηχανικός και όχι ο ιδιοκτήτης. Για το λόγο αυτό η επίβλεψη του έργου προχωρά με τεκμηρίωση των εργασιών που εκτελούνται σταδιακά.

Τα τυπικά στάδια ελέγχου από τους Ελεγκτές Δόμησης για νεόδμητα κτίρια είναι:

 1. Αρχικό στάδιο (Σ1)
  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου
 2. Ενδιάμεσο στάδιο (Σ2)
  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας
 3. Τελικό στάδιο (Σ3)
  Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου

Τα παραπάνω στάδια ελέγχου τροποποιούνται ανάλογα την περίπτωση και την κατηγορία του έργου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το γραφείο «Combo Engineering Associates» αναλαμβάνει την κατασκευή και την εγκατάσταση του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και σχέδια, την επίβλεψη και την τήρηση του Κανονισμού περί Ασφάλειας και Υγείας στην Κατασκευή. Επίσης, αναλαμβάνει τον συντονισμό των συνεργείων και την προμήθεια των υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Το γραφείο «Combo Engineering Associates» αναλαμβάνει την εποπτεία και την διαχείριση του έργου από το στάδιο μελέτης μέχρι το στάδιο κατασκευής, φροντίζοντας για τις οικονομικές συναλλαγές, προσφορές υπηρεσιών και υλικών, επιπλέον υποστήριξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας της κατασκευής, τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, τήρηση του προϋπολογισμού του έργου, διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου και οποιαδήποτε περεταίρω τεχνική υποστήριξη των παραπάνω ομάδων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το γραφείο «Combo Engineering Associates» αναλαμβάνει την στρατηγική διαχείριση, την εκπόνηση Επιχειρηματικών Πλάνων, την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την εκπόνηση Εκθέσεων Καινοτομίας, την προβολή της επιχείρησης στο αγοραστικό κοινό και την διαχείριση των επικοινωνιών της.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο «Combo Engineering Associates» ερευνά το καλύτερο πιθανό σενάριο χωροθέτησης του έργου, τις χρήσεις γης, τις πράξεις εφαρμογής, τις πράξεις τακτοποίησης, τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης, τις παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης, τα κυκλοφοριακά (άμεση ή έμμεση κυκλοφοριακή σύνδεση, προσβασιμότητα, οδική κυκλοφορία) και τα περιβαλλοντικά (περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σχετικές άδειες) ζητήματα του ακινήτου. Περεταίρω εκτιμάται η αντικειμενική και η εμπορική αξία του ακινήτου, εξετάζεται νομικά για πιθανές οφειλές ή αποζημιώσεις ή εκκρεμότητες με ασφαλιστικές εισφορές σε Δήμους, Εφορία, ΙΚΑ αντίστοιχα, καθώς επίσης και η δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας. Ενώ προτείνονται όλα τα εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης του ακινήτου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το γραφείο «Combo Engineering Associates» αναλαμβάνει την διευθέτηση οποιουδήποτε νομικού προβλήματος προκύψει σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, την σύνταξη των ιδιωτικών συμφωνητικών (μισθωτήριο, σύμβαση ανάθεσης- ανάληψης υπηρεσιών κλπ) και συμβολαιογραφικών πράξεων (π.χ. δέσμευση χώρων στάθμευσης, πώληση κλπ). Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας του έργου και της επένδυσης γενικότερα μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο.