Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή

Οι Ομάδες Εργασίας του τεχνικού γραφείου «Combo Engineering Associates» είναι οι ακόλουθες:

Η συγκεκριμένη ομάδα μηχανικών και συμβούλων αναλαμβάνει την εκπόνηση Τοπογραφικών Ερευνών – Μελετών, Αρχιτεκτονικών Μελετών, Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, Μελετών Παθητικής και Ενεργητικής Πυρασφάλειας, Ενεργειακών Μελετών και Επιθεωρήσεων, Περιβαλλοντικών Μελετών, τον αντίστοιχο σχεδιασμό των προαναφερόμενων μελετών καθώς επίσης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης του έργου στις αρμόδιες Υπηρεσίες και αρμόδιους Φορείς.

Η συγκεκριμένη ομάδα μηχανικών, τεχνικών ασφαλείας και εργολάβων αναλαμβάνει την κατασκευή και την εγκατάσταση του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και σχέδια, την επίβλεψη και την τήρηση του Κανονισμού περί Ασφάλειας και Υγείας στην Κατασκευή. Επίσης, ανάμεσα στις αρμοδιότητες της ομάδας αυτής είναι ο συντονισμός των συνεργείων και η προμήθεια των υλικών καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής.

Η συγκεκριμένη ομάδα μηχανικών και συμβούλων αναλαμβάνουν την εποπτεία και την διαχείριση του έργου από το στάδιο μελέτης μέχρι το στάδιο κατασκευής, φροντίζοντας για τις οικονομικές συναλλαγές, προσφορές υπηρεσιών και υλικών, επιπλέον υποστήριξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας της κατασκευής, τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, τήρηση του προϋπολογισμού του έργου, διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων επιχειρήσεων και οποιαδήποτε περεταίρω τεχνική υποστήριξη των παραπάνω ομάδων.

Η συγκεκριμένη ομάδα μηχανικών και οικονομικών συμβούλων αναλαμβάνει την στρατηγική διαχείριση, την εκπόνηση Επιχειρηματικών Πλάνων, την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την εκπόνηση Εκθέσεων Καινοτομίας, την προβολή της επιχείρησης στο αγοραστικό κοινό και την διαχείριση των επικοινωνιών της.

Η συγκεκριμένη ομάδα μηχανικών και δικηγόρων αναλαμβάνει την πολεοδομική και νομική διερεύνηση των ακινήτων, την εκπόνηση της έκθεσης αξιοποίησης των ακινήτων προκειμένου για την εκμετάλλευση και την προώθηση των αντίστοιχων επενδύσεων.

Η συγκεκριμένη ομάδα μηχανικών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων αναλαμβάνει την διευθέτηση οποιουδήποτε νομικού προβλήματος προκύψει σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, καθώς επίσης φροντίζει για την αναβάθμιση του αρχείου δεδομένων του γραφείου νομοθετικού περιεχομένου. Αναλαμβάνει, επιπλέον, την ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών για τροποποιήσεις στις σχετικές με τα τεχνικά θέματα νομοθετικές διατάξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ενώ, σημαντική είναι και η συμβολή της στη σύνταξη συμβολαίων και ιδιωτικών συμφωνητικών συνεργασίας ή υπεργολαβίας.